Javna nabava

Na temelju čl.80. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) Plinara istočne Slavonije d.o.o.
za opskrbu plinom obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.