Promjena korisnika

Sve informacije vezane za promjenu korisnika obračunskog mjernog mjesta možete dobiti na:

*broj telefona: 032/303-210

*mail: prodaja@pis.com.hr

Zahtjevi …

Postupak promjene krajnjeg korisnika obračunskog mjernog mjesta pokreće se na temelju odgovarajućih isprava o vlasništvu. Ovisno o temelju promjene korisnika valjani dokumenti su:

• Vlasnički list,

• Ugovor o kupoprodaji,

• Ugovor o darivanju,

• Rješenje o nasljeđivanju ili

• Ugovor o najmu/zakupu.

1. Kupoprodaja nekretnine

Kod promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline krajnji kupac dotadašnji vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u roku od 30 dana od promjene vlasništva podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, a novi vlasnik te građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u istome roku podnijeti zahtjev za sklapanje novoga ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva i dostaviti opskrbljivaču plinom očitanje stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili dotadašnji i novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline.

2. Nasljeđivanje nekretnine

U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe, fizička ili pravna osoba pravni sljednik koja je u posjedu građevine ili samostalne uporabne cjeline dužna je u roku od 60 dana od dana smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe obavijestiti o tome opskrbljivača plinom.

3. Najam ili zakup nekrentine

Krajnji kupac može zatražiti da se njegov ugovor o opskrbi plinom na određeno vrijeme prenese trećoj osobi, a opskrbljivač plinom može na takav ugovor dati pristanak i provesti ga pod uvjetom:

– podmirenja svih novčanih obveza nastalih do dana privremenog ustupa ugovora o opskrbi plinom i

– davanja izjave prenositelja ugovora i primatelja ugovora o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza.

Ako novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline ne sklopi ugovor o opskrbi plinom, operator distribucijskog sustava će na temelju zahtjeva opskrbljivača plinom obustaviti daljnju isporuku plina.

Općim uvjetima opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF]88/1939/20100/21,103/22) definirana su prava i obveze krajnjih kupaca, vlasnika nekretnina s plinskim priključkom, uslijed promjena vlasništva.