Djelatnosti, uprava i nadzorni odbor

Član uprave, direktor:
Mario Naglić, dipl.iur.

Članovi nadzornog odbora:
Tomislav Panenić – predsjednik
Dalibor Sokolović – zamjenik predsjednika
Marko Dikonić – član
Željana Kljaić – član
Denis Travančić – član, predstavnik radnika

DJELATNOSTI:
• opskrba plinom
• distribucija plina
• izgradnja plinskih mreža i instalacija
• opskrba plinom povlaštenog kupca
• opskrba plinom tarifnog kupca
• ispitivanje plinskih instalacija
• projektiranje, građenje i nadzor
• ….. i dr.

Izvadak iz sudskog registra

Rukovoditelj Odjel Telefon
Marko Tadić, dipl.ing.stroj. Održavanje 032 304 336
mr.sc. Dragan Šuper Tehnička kontrola 032 304 335
Krunoslav Lovrić, dipl.oec. Prodaja 032 304 335
Mirjana Vidović, dipl.oec. Računovodstvo i financije 032 304 335
Jasmina Mađaroš, dipl.iur. Opći i pravni poslovi 032 303 642
Dubravka Primorac, dipl.ing.stroj. Razvojno-planski poslovi 032 304 335
Mail: rukovoditelji@pis.com.hr