Tarifni modeli

Operator distribucijskog sustava razvrstava sva obračunska mjerna mjesta po tarifnim
modelima sukladno podacima operatora o ostvarenoj godišnjoj potrošnji plina na pojedinom
obračunskom mjernom mjestu u protekloj kalendarskoj godini.

Tarifne stavke i tarifni modeli