Javna nabava

Na temelju čl.80. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) Plinara istočne Slavonije d.o.o. za opskrbu plinom obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.
2020
Poziv za dostavu ponude za reviziju financijskog izvještaja društva Plinare istočne Slavonije d.o.o. za 2020. godinu
Odluka o odabiru ponude za reviziju financijskog izvještaja društva Plinare istočne Slavonije d.o.o. za 2020. godinu
2017
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi