Telefonska linija u kvaru

26.01.2024

Obavijest za korisnike na području grada Županje!

Zbog kvara na mreži telefonske linije 032/830-784; 830-785; 830-786
u poslovnici Županja su bile nedostupne do 26.01.2024.

U slučaju nedostupnosti fiksne linije možete zvati voditelja Ispostave na 091 304 3321

Hvala na razumjevanju!


Zaprimanje računa elektronskim putem

01.08.2023.

Ukoliko se već dosada niste odlučili za primanje računa elektronskim putem sada je pravo vrijeme!
Umjesto odlaska u banku, na blagajne opskrbljivača ili u FINA poslovnice zaprimajte i plaćajte račune elektronskim putem!

*Koristite aplikaciju MojRačun
*Zatražite zaprimanje računa putem e-maila – fizičke osobe
*Zatražite zaprimanje računa putem elektroničkih servisa – pravne osobe
*Dogovorite plaćanje računa za plin putem trajnog naloga

Skenirajte ili uvezite barcode s računa direktno u mobilnu aplikaciju svoje banke i platite račune bez printanja!

Popunjene zahtjeve pošaljite na mail prodaja@pis.com.hr

Za više informacija nazovite 032 303 210


Obavijest

Molimo korisnike plina koji nakon sanacije posljedica nevremena primjete problem u radu plinskih trošila da postupaju prema uputi:

1. Pozovite ovlaštenog servisera za pregled plinskog trošila
Popis ovlaštenih servisera

2. Ukoliko serviser utvrdi problem s dotokom plina, molimo zvati djelatnike Plinare istočne Slavonije na broj 0800 304 336


Plinacro – radovi

Poštovani,
Obavještavamo Vas da će se u terminu od 26.04.2023. 08:00h – do 27.04.2023. 08:00h, obaviti radovi na plinovodu DN 400/50 BS Vinkovci – PČ Negoslavci, sukladno zahtjevu treće strane.
Kako bi se radovi obavili na siguran i pouzdan način, nužno je u navedenom vremenu obustaviti isporuku plina korisnicima preko sljedećih priključaka:
• Negoslavci – 3 bar – Negoslavci
• Vukovar – 3 bar – Vukovar
• Vukovar – 6 bar -Borovo
• Negoslavci – 3bar -Opatovac

Temeljem Zakona o tržištu plina (NN 18/18, 23/20), čanak 27.1. i 29.5.“, PLINACRO d.o.o., kao operator transportnog sustava, ima zakonsku obvezu održavati siguran, pouzdan i učinkovit transportni sustav te ima pravo ograničiti ili prekinuti ugovoreni transport plina radi planiranog održavanja, rekonstrukcije transportnog sustava i radi otklanjanja kvarova na transportnom sustavu.

Plinacro d.o.o.
Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
Sektor tehnološkog i komercijanog upravljanja
transportnom sustavom PJ NDC
telefon: 01/6301-677
email: upravljanje.sustavom@plinacro.hr


Čišćenje plinovoda DN400 Slobodnica – Negoslavci

20.02.2023.

Poštovani,

Obavještavam Vas da će Plinacro d.o.o. Zagreb, sukladno planu redovnog održavanja objekata transportnog sustava, obaviti čišćenje plinovoda DN400 Slobodnica – Negoslavci,

Faza 1 – 25.01.2023. godine s početkom u 07:00h do predvidivo 26.01.2023.godine 24:00h

Faza 2 – 31.01.2023. godine s početkom u 07:30h do predvidivo 02.02.2023.godine 15:00h

Faza 3 – 14.02.2023. godine s početkom u 08:00h do predvidivo 21.02.2023.godine 17:00h

Čišćenje će biti obavljeno u radnim uvjetima bez utjecaja na isporuku plina korisnicima. Ako dođe do nepredviđenih poteškoća koje bi mogle imati utjecaja na isporuku plina korisnicima, o istome ćemo vas pravovremeno obavijestiti.
Predmetni radovi će se obaviti u koordinaciji s NDC

Plinacro d.o.o. 

NACIONALNI DISPEČERSKI CENTAR

Savska cesta 88a

10000 Zagreb

tel.: +385 1 4640 604

tel.: +385 1 6301 613

fax: +385 1 4640 582

e-mail: dispatching@plinacro.hr

web: www.plinacro.hr


Euro 1. siječnja 2023

1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj.
Hrvatska tako postaje 20. zemlja u kojoj je euro službena valuta.

U razdoblju od 15. prosinca 2022 radimo na nadogradnji sustava kako bismo prelazak na euro učinili što lakšim i jednostavnijim za krajnje kupce.

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Na našim web stranicama sve cijene su izražene paralelno u eurima i kunama


Obavijest – uredba

05.10.2022.

Kupce iz kategorije poduzetništvo obuhvaćene uredbom Hrvatski operator tržišta plina HROTE u suradnji s operatorima distribucijskih sustava (ODS) i opskrbljivačima plinom će automatski ažurirati u registru obračunskih mjernih mjesta (ROMM) te ne trebaju pojedinačno obavještavati opskrbljivača plinom.

Kupci obuhvaćeni uredbom:

1. ustanove, udruge i zadruge – sukladno Zakonu o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), Zakonu o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14., 70/17. i 98/19.), Zakonu o zadrugama (»Narodne novine«, br. 34/11., 125/13., 76/14., 114/18. i 98/19.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, br. 71/10. i 136/20.), uključujući župne urede, vjerske domove, pučke kuhinje, dobrotvorna vjerska društva koja skrbe za materijalne potrebe vjernika i pružaju socijalne usluge građanima u potrebi, te druge pravne i fizičke osobe koje pružaju socijalne usluge građanima u potrebi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.), sportske udruge, trgovačka društva registrirana za obavljanje sportske djelatnosti, ustanove te školska sportska društva upisana u registre sportskih djelatnosti koje vodi nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na sportske djelatnosti sukladno Zakonu o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19. i 47/20.), braniteljske socijalne-radne zadruge koje su upisane u evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i njihovim upraviteljima, koju vodi tijelo nadležno za hrvatske branitelja, te ustanove čiji je osnovač Republika Hrvatska, a osnivačka prava obavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja, samostalne umjetnike i umjetničke organizacije sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 43/96. i 44/96.) te registru koji se vodi pri Ministarstvu kulture i medija
2. općine, gradove i županije sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i Zakonu o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01., 125/08., 36/09., 119/14., 98/19. i 144/20.) i pravne osobe kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
3. pružatelje vodnih usluga sukladno Zakonu o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19.)
4. vjerske zajednice sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/02. i 73/13.)
5. turističke zajednice sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 52/19. i 42/20.)
6. kaznionice, zatvore i odgojne zavode sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 14/21.)
7. ustanove predškolskog i školskog obrazovanja, visoka učilišta i njihove sastavnice, ustanove čiji su osnivači visoka učilišta te javne znanstvene institute sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)
8. zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatne prakse za obavljanje zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.) i Zakonu o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.)
9. davatelje poštanskih usluga sukladno Zakonu o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.)
10. Hrvatsku radioteleviziju i Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18.) i Zakonu o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (»Narodne novine«, broj 96/01.)
11. subjekte koji obavljaju komunalne djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18., 110/18. i 32/20.), uključujući javni električni prijevoz
12. komore i druga strukovna, gospodarska i profesionalna udruženja, uključujući sindikate
13. vijeće nacionalne manjine i koordinaciju vijeća nacionalnih manjina upisane u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sukladno odredbama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 80/11., 34/12. i 98/19.)
14. tijela državne uprave, druga državna tijela (Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske, državno odvjetništvo, pučki pravobranitelj, sudovi, agencije, zavodi, fondovi), pravne osobe s javnim ovlastima te neprofitne organizacije kako su definirane zakonom kojim se uređuje proračun.

Javna usluga opskrbe plinom

23.09.2022.

Obavještavamo vas da je objavljeno priopćenje vezano uz donošenje Odluke o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom na mrežnoj stranici HERA-e na sljedećoj poveznici:

Priopćenje o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom kategorije kućanstvo

S poštovanjem,
Hrvatska energetska regulatorna agencija

Sažetak: Kućanstva koja su dosad nabavljala plin od drugih opskrbljivača plinom po tržišnoj cijeni imaju pravo zatražiti opskrbu od opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom.

Plinara istočne Slavonije d.o.o. je opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbe plinom kućanstava

Kontakt podaci:
telefon: 032 303 210
email: prodaja@pis.com.hr
Krajnji kupci kategorije kućanstva imaju pravo na raskid sklopljenog ugovora o opskrbi plinom po tržišnim uvjetima i povratak na javnu uslugu.
Pozivamo krajnje kupce da u najkraćem mogućem roku o svom izboru obavijeste postojećeg opskrbljivača plinom telefonski, pisanim putem ili elektroničkom poštom.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je 23. rujna 2022 donijela slijedeću Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom.


Zajamčena opskrba

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo.

Cijena zajamčene opskrbe od 1. listopada 2022. godine

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Izmjene i dopune metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

U izmjenama i dopunama članka 13. stavak (6) Metodologije:

Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu za krajnjeg kupca koji nije kućanstvo uvećava se kako slijedi:
– za kalendarski mjesec u kojem je započelo pružanje zajamčene opskrbe - za 10 %,
– za kalendarski mjesec koji slijedi iza mjeseca u kojem je započelo pružanje
 zajamčene opskrbe – za 20 %,
– nakon isteka razdoblja iz podstavka 2. ovoga stavka – za 30 %.

Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Izvadak iz Uredbe o otklanjanju poremećaja

Članak 5.a stavak (7) Kupci iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 2. ove   Uredbe, isključujući kupce iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe koji nemaju ili koji nisu dobili niti jednu ponudu opskrbljivača plinom za razdoblje do 31.ožujka 2024. mogu prijeći u zajamčenu opskrbu plinom sukladno uvjetima koji vrijede za zajamčenu opskrbu do 31. ožujka 2024.

Odluke

14.09.2022

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA je donijela slijedeće odluke:

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPSKRBLJIVAČA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE

O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA DO 31. PROSINCA 2022. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA


Uredba

14.09.2022

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela UREDBU O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE kojom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti.

Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Uredba 08-09-2022

Uredba – dopuna 14-09-2022


NCV/GCV

Od 01.10.2022 godine energija prirodnog plina će se izračunavati prema gornjoj ogrjevnoj vrijednosti (Hg/GCV) za razliku od dosadašnjeg načina obračuna prema donjoj ogrjevnoj vrijednosti (Hd/NCV).

08.08.2022 HERA – obavijest

22.09.2022 HERA – priopćenje

Radi promjene u načinu utvrđivanja energije isporučenog plina pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg koja je veća u odnosu na energiju iskazanu pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti Hd (NCV), HERA će prilagoditi iznose tarifnih stavki za distribuciju plina, te stoga navedeno neće imati utjecaja na ukupan iznos za isporučenu energiju plina u odnosu na obračun kada se primjenjuje donja ogrjevna vrijednost Hd.

C2=C1*NCV/GCV

C1 – stara cijena energije
C2 – nova cijena energije

NCV pri 15/15 stupnjeva C – donja ogrijevna vrijednost prirodnog plina
GCV pri 25/0 stupnjeva C – gornja ogrjevna vrijednost prirodnog plina


Cijena plina za poduzetništvo 1.10.2022

Poštovani kupci,

Zbog velikog porasta nabavnih cijena na tržištu plina ukoliko ne dođe do promjene trenda na veleprodajnom tržištu nakon 1. listopada 2022 prodajna cijena za krajnje kupce kategorije poduzetništvo također će značajno rasti u odnosu na prethodnu plinsku godinu.

Graf pokazuje kretanje cijena plina od 1.4.2021 do 24.08.2022 izraženu u eur/MWh

Tržišna cijena plina nakon 01.10.2022. godine mijenjati će se ovisno o kretanju cijena na tržištu plina, a određivati će se početkom svakog mjeseca za prethodni mjesec.

Za izračun tržišne cijene plina koristiti će se srednja aritmetička vrijednost dnevnih cijena za dan isporuke za obračunsko razdoblje u mjesecu isporuke plina „CEGHIX“ + troškovi i marža opskrbljivača.

CEGH – Central European Gas Hub AG – podaci za „CEGHIX“


Pretvorba eura

05.09.2022

Na računima, ponudama i ostalim dokuemntima obavezni smo od 05.09.2022 prikazivati novčane iznose u HRK i eurima po fiksnom tečaju koji je važeći od 01.01.2023. godine

fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna


Plinacro radovi

08.08.2022.

Poštovani,   

Obavještavamo Vas da će Plinacro, sukladno planu održavanja objekata transportnog sustava, obaviti radove na plinovodu DN400 Slavonski Brod – Vinkovci,

Termin radova: 07.09.2022. u 06:00h – 08.09.2022. u 02:00h (ukupno20h).  

Kako bi se radovi obavili na siguran i pouzdan način, nužno je u navedenom vremenu obustaviti isporuku plina korisnicima preko sljedećih priključaka:   

 • Donji Andrijevci – 3 bar – Donji Andrijevci  
 • Donji Andrijevci – 3 bar – HEP  
 • Strizivojna – 3 bar – Vrpolje  
 • Strizivojna – 3 bar – Strizivojna (dio sumarnog priključka OSIJEK-ĐAKOVO)  
 • Đakovo – 3 bar – Đakovo (dio sumarnog priključka OSIJEK-ĐAKOVO)  
 • Đakovo – 6 bar – Đakovo (dio sumarnog priključka OSIJEK-ĐAKOVO)  
 • Ivankovo – 3 bar – Ivankovo  
 • Županja – 3 bar – Gradište  
 • Županja – 3 bar – Šećerana Županja  
 • Županja – 3 bar – Županja  
 • Vinkovci – 3 bar – Vinkovci i okolica  
 • Negoslavci – 3 bar – Opatovac  
 • Negoslavci – 3 bar – Negoslavci (dio sumarnog priključka VUKOVAR)  
 • Vukovar – 3 bar – Vukovar (dio sumarnog priključka VUKOVAR)  
 • Vukovar – 6 bar – Borovo (dio sumarnog priključka VUKOVAR)  

Kontakt osoba od strane Plinare istočne Slavonije d.o.o. vezano za upit za radove je Marko Tadić 091/304-3352

Kontakt osoba od strane Plinacra vezano za upit za radove je Danijel Gračan 098/924-5555.   


Poboljšanje energetske učinkovitosti

ZELENA TRANZICIJA

U sklopu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (zamjena postojećih rasvjetnih tijela u kućanstvima) u našim prostorima preuzmite svoju besplatnu LED žarulju.  

Staru žarulju sa žarnom niti zamijenite novom LED žaruljom 11,5W (ekvivalent 75W snage žarulje sa žarnom niti).

Sačuvajmo planet Zemlju za buduće naraštaje!

20.05.2022.


Novi vaučeri

01.04.2022 13.30h

Korisnici kojima su izdani pogrešni vaučeri bit će poslana obavijest o poništenju, morat će se opet prijaviti i izdat će im se novi vaučeri.
Budući da će se potpore vidjeti tek na računima za travanj 2022 ima vremena i svi će se stići prijaviti do kraja travnja.


Greška u sustavu dodjele subvencija

Poštovani kupci,

Primijetili smo da izdani vaučeri za subvencije nisu u razmjeru sa poslanom potrošnjom.
Radi se na rješavanju problema u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja s HAMAG – BICRO
Čim budemo imali više spoznaja stavit ćemo obavijest na web.
Molimo Vas da pričekate s prijavama dok se problem ne riješi!!!


Dodjela potpra za plin poduzetništvo

U sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike.
Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina. Ukupni projicirani iznos ove Vladine mjere je 600 milijuna kuna.
Poduzetnici će se prijavljivati za potporu kroz online aplikaciju koja će biti dostupna na web stranici agencije HAMAG – BICRO od 1. travnja 2022. od 8:00 sati. Postupak prijave bit će jednostavan i brz te u potpunosti digitaliziran. Za ulazak u aplikaciju bit će potrebno upisati OIB i broj jednog obračunskog mjernog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.
Nakon unosa potrebnih podataka kreirat će se odluka o dodjeli potpore i vaučer na iznos ukupne potpore koji se određuje prema referentnoj potrošnji pojedinog korisnika. Odluku o dodjeli potpore e-mailom dobiva poduzetnik (korisnik potpore), a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer. Cijeli je postupak lišen papirne dokumentacije.
Program ostvarenja potpore provodit će se na način da poduzetnik svaki mjesec plaća iznos naveden na računu, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja plaća subvencionirani iznos direktno opskrbljivaču plinom. Poduzetniku će se s njegovog vaučera automatski odbijati razmjerni mjesečni subvencionirani iznos zaključno s računom za ožujak 2023., ili ranije, ako iskoristi cijelu potporu definiranu odlukom o dodjeli potpore.
Prijavitelji nad kojima je pokrenut stečajni postupak i/ili je za prijavitelja ili ovlaštenu osobu pokrenut postupak, ili je donesena osuđujuća presuda za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji ili za djela korupcije, neće imati pravo na dodjelu potpore.
Prihvatljivost za subvenciju neće se provjeravati u odnosu na to ima li prijavitelj dugova prema opskrbljivaču plinom, kao niti je li u blokadi, a subvencija će se isplaćivati kroz vaučer iskoristiv samo za plin. Drugim riječima, ne postoji mogućnost da se subvencija koristi u bilo koju drugu svrhu osim smanjenja troška za isporučeni plin.


Cijena plina od 1.4. do 31.12.2022

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2022. donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2022. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2023.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

Krajnja cijena opskrbe plinom od 1. travnja 2022. godine

Poskupljenje s mjerama za ublažavanje

HERA – obavijest


Mjere za ublažavanje rasta cijena energenata

16.02.2022.

Vlada RH predstavila je paket mjera za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata:

POREZNO RASTEREĆENJE smanjenjem PDV-a na plin:
– s 25% na 13% (trajno)
– s 25% na 5% samo za plin (od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023.)

UBLAŽAVANJE RASTA CIJENA PLINA:

Potpore građanima:
– iznos potpore direktno po računu: 0,10 kn/kWh
– iznos popusta iskazuje se na računu posebnom stavkom

Potpore poduzetnicima:

– potpora se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike s potrošnjom do 10 GWh/godina
– iznos potpore : 0,15 kn/kWh
– ostvaruje se vaučerom na iznos potpore male vrijednosti
– poduzetnici se prijavljuje za potporu kroz aplikaciju HAMAG-BICRO

HAMAG-BICRO generira Odluku o dodjeli potpore i vaučer na ukupni iznos potpore procijenjen na osnovi pojedinačne referentne godišnje potrošnje.
Svaki mjesec mu se subvencionirani iznos odbija s vaučera dok ga ne potroši ili zaključno s računom za ožujak 2023.godine


Redovno održavanje Plinacro

15.01.2022.

Obavještavamo Vas da će Plinacro d.o.o. Zagreb, sukladno planu redovnog održavanja objekata transportnog sustava, obaviti čišćenje plinovoda DN400 Slobodnica – Negoslavci, 18.01.2022. godine s početkom u 07:00h do predvidivo 20.01.2022.godine u 12:00h.

Čišćenje će biti obavljeno u radnim uvjetima bez utjecaja na isporuku plina korisnicima. Ako dođe do nepredviđenih poteškoća koje bi mogle imati utjecaja na isporuku plina korisnicima, o istome ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

Plinacro d.o.o. Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
Sektor upravljanja transportnim sustavom i prodaje transportnih kapaciteta
Služba tehnološkog upravljanja telefon: 01/6301-641


Naknada za priključenje

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 34. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) te članka 26. Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (»Narodne novine«, broj 48/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijela:

Odluku o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za razdoblje 2022. do 2026. godine


Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom

23.12.2021. godine

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19 i 134/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijel je slijedeću odluku o visini nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge.

HERA – odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge


Cjenik nestandardnih usluga ODS-a

23.12.2021.

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19 i 134/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijela je Odluku o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2026. godine

HERA – Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava


Covid potvrde

16.11.2021.godine

Obzirom na Odluku Stožera civilne zaštite u kojoj stoji da sve stranke koje ulaze u službene prostorije trgovačkih društava koje su u (ne)posrednom vlasništvu jedinica lokalne/regionalne samouprave su dužne predočiti Covid potvrdu, od 16.studenog 2021. godine, za ulazak u službene prostorije Plinare istočne Slavonije d.o.o. obvezni ste predočiti istu, odnosno predočiti potvrdu o cijepljenju ili testiranju. 


Prekid isporuke plina

Obavještavamo Vas da dana 11.08.2021 započinjemo s radovima na sanaciji/rekonstrukciji čeličnog distribucijskog plinovoda DN 80 na k.č. 843/4, 118, 1125 i 1207 k.o. Rokovci

te u periodu od 07-15 sati neće biti isporuke plina zbog navedenih radova na području:

Grada Otoka, Općine Andrijaševci, Općine Privlaka i Općine Cerna.


Poštovani korisnici, molimo Vas za razumjevanje.


Obavijest – Borinačka i Jarmina

25.05.2021.

Obavještavamo korisnike da će dana 10. lipnja 2021. godine u razdoblju od 8:00 do 15:00 sati doći do prekida isporuke prirodnog plina u vikend naselju Borinci (ulice: Šokačka, Borinačka, Blato, Kolarska, Klenova, Kulina bana, Sopotska, Bunjevačka, Sunčana i dijelu Šokačke ulice) i naselju Jarmina zbog radova na izmještanju distribucijskog plinovoda kod izgradnje prometnice u Borinačkoj ulici.
Molimo Vas za strpljenje i razumijevanje.

Obavijest o prekidu isporuke 10. lipnja 2021. godine Jarmina i Borinci


Blagajna Županja

01.04.2021.

Od 1. travnja 2021. godine otvorena je blagajna u ispostavi Županja

Adresa: Trg prof. M. Robotića 1, Županja
Telefon: 032 830 784
Email: zupanja@pis.com.hr

Plaćanje bez naknade računa za plin ispostavljenih od strane Plinare istočne Slavonije d.o.o.


Cijena plina od 1. travnja 2021. godine za kućanstva u obvezi javne usluge

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM  ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 31.PROSINCA 2021.

Kalkulator troška plina – Hrvatska energetska regulatorna agencija

Odluka o iznosu tarifnih stavki

Obavijest potrošačima 05.03.2021.godine

11.12.2020.godine – HERA – Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom

Energetski subjekt: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom


Prekid isporuke plina u dijelu Vinkovaca

Plinara istočne Slavonije d.o.o. obavještava svoje korisnike da će 18.09.2020. godine u razdoblju od 07:00 do 15:00 sati doći do prekida isporuke plina u naselju Jarmina i u dijelu grada Vinkovaca od početka Borinačke ulice  do vikend naselja Borinci, ulici Eugena Kvaternika i Duga od kućnog broja 159 pa do kraja zbog radova na izgradnji nadvožnjaka.

Budući da u tom periodu neće biti isporuke plina na navedenoj lokaciji molimo Vas za razumijevanje.