Opskrba plinom

Plinara istočne Slavonije d.o.o. registrirana je za djelatnost opskrbe plinom na području cijele Republike Hrvatske