Izvođači, serviseri, dimnjačari

Plinoinstalateri
Izvođenje plinskih instalacija je u nadležnosti isključivo atestiranih i kvalificiranih plinoinstalatera koji se nalaze na listi PIS-a. Ovlašteni plinoinstalateri prije početka radova podnose prijavu distributeru plina i izrađuju plinsku instalaciju sukladno projektnoj dokumentaciji.
Ovlašteni plinoinstalateri na distributivnom području Plinare istočne Slavonije d.o.o.

Dimnjačari
Ukoliko se radi o priključku trošila na dimnjak, investitor je dužan ishoditi dimnjačarski stručni nalaz od područnog dimnjačara.
Područni dimnjačari na distributivnom području Plinare istočne Slavonije d.o.o.

Serviseri plinskih trošila
Prije puštanja u rad plinskog trošila ovlašteni serviser pregleda plinsko trošilo i daje izjavu/potvrdu o puštanju u rad. Također ovjerava jamstvene listove i održava trošila u jamstvenom roku. Molimo korisnike da za održavanje plinskih aparata angažiraju isključivo ovlaštene tvrtke.
Ovlašteni serviseri plinskih trošila

Ispitivanje instalacija
Popis ispitivača instalacija

Izvođenje priključaka
Ovlašteni izvođači priključaka: Plinara istočne Slavonije d.o.o., Ohridska 17, Vinkovci

Registracija izvođača
Pravne ili fizičke osobe koje žele dobiti ovlaštenje od Plinare istočne Slavonije d.o.o. kao ODS-a za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija, ispitivanje plinskih instalacija ili izvođenje priključaka obvezni su dostaviti uredno popunjen pripadni zahtjev sa traženom dokumentacijom:
Zahtjev za sklapanje ugovora o suradnji za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija
Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za ispitivanje plinskih instalacija
Uvjeti za izdavanje ovlaštenja za izvođenje priključaka
Pravilnik za dobivanje statusa ovlaštenog izvođača plinske instalacije
Pravilnik za izvođenje unutrašnjih plinskih instalacija

Dokumentaciju dostaviti u Plinaru istočne Slavonije d.o.o., Ohridska 17, Vinkovci.
Kontakt osoba: Dragan Šuper, tel. 304-335